PL EN

Ogólne Warunki Rezerwacji

Wprowadzenie

Ogólne Warunki Rezerwacji (OWR) mają na celu określenie zasad dokonywania przez Klientów Primo Nieruchomości Bogusław Żyła rezerwacji pobytów w apartamentach oferowanych za pośrednictwem należących lub współtworzonych przez niego serwisów.

Dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym apartamencie za pośrednictwem niniejszego serwisu oznacza zaakceptowanie postanowień zawartych w Ogólnych Warunkach Rezerwacji oraz Ogólnych Warunkach Najmu Apartamentów.

Treści OWR opublikowane są w serwisach internetowych Primo Nieruchomości Bogusław Żyła oraz wyłożone w formie pisemnej w jego siedzibie.

Oznaczenie podmiotu odpowiedzialnego

OWR stanowi dokument opracowany przez Primo Nieruchomości Bogusław Żyła, będącego właścicielem niniejszego serwisu

Podmiotem odpowiedzialnym za realizację usług rezerwacyjnych jest Primo Nieruchomości Bogusław Żyła, ul. Mielecka 59, 39-207 Brzeźnica NIP 872-195-40-18.

Postanowienia

§1. Oznaczenie podmiotów

 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora Systemu Rezerwacji, zawierająca aktualne oferty najmu apartamentów w celu krótkoterminowego pobytu Klientów, określone przez właścicieli warunki oraz koszty pobytu, jak również istotne regulacje prawne odnoszące się do nawiązywanego pomiędzy Stronami stosunku prawnego.
 2. Operator Systemu Rezerwacji – podmiot odpowiedzialny za obsługę rezerwacji apartamentów, zamieszczonych w ofercie Serwisu, zwanego dalej Operatorem.
 3. Usługa – świadczona przez Operatora Systemu Rezerwacji działalność umożliwiająca Klientowi dokonanie rezerwacji pobytu w wybranym przez niego lokalu, znajdującego się w aktualnej ofercie Operatora.
 4. Oferta – aktualny wykaz nieruchomości promowanych przez Operatora, zawierająca szczegółową specyfikację wskazanych nieruchomości wraz z obowiązującymi w określonym czasie cenami.
 5. Rezydent – podmiot reprezentujący na podstawie udzielonego pełnomocnictwa Właściciela apartamentu w kontaktach z gośćmi, w tym do zawierania stosownych umów najmu wraz z ich rozliczaniem.
 6. Klient – osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy, dokonujący rezerwacji pobytu w apartamencie znajdującym się w aktualnej ofercie Operatora, za pośrednictwem serwisu należącego lub obsługiwanego przez Operatora Systemu Rezerwacji.

§2. Zgłoszenie rezerwacyjne

 1. Zgłoszenie rezerwacyjne odbywa się za pośrednictwem opublikowanego przez Operatora formularza, poprzez wprowadzenie przez Klienta wymaganych informacji.
 2. Zgłoszenie rezerwacyjne dotyczy wybranej przez Klienta nieruchomości określonej w Ofercie.
 3. Klient dokonujący zgłoszenia rezerwacyjnego wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie zawartych w formularzu danych osobowych.
 4. Klient wyraża zgodę na przekazanie wprowadzonych poprzez formularz danych osobowych Właścicielowi rezerwowanej nieruchomości oraz obsługującego ją Rezydentowi.

§3. Wymagane informacje

 1. Klient dokonujący zgłoszenia rezerwacyjnego obowiązany jest podać swoje dane osobowe w tym: imię, nazwisko, adres do korespondencji, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej.
 2. Klient określa również okres, na który dokonuje rezerwacji wskazanej nieruchomości.
 3. Pozostałe informacje, wymagane do dokonania rezerwacji określa formularz.
 4. W przypadku wprowadzenia niepełnych lub budzących wątpliwości informacji, Operator może zażądać elektronicznego potwierdzenia wprowadzonych informacji.
 5. W przypadku braku potwierdzenia, zgłoszenie rezerwacyjne zostanie anulowane.

§4. Akceptacja zgłoszenia rezerwacyjnego

 1. W terminie 24 godzin od chwili wysłania przez Klienta formularza rejestracyjnego, Operator weryfikuje otrzymane informacje oraz potwierdza możliwość dokonania rezerwacji określonej nieruchomości w wybranym terminie.
 2. Brak kontaktu w terminie określonym w pkt. 1 będzie jednoznaczny z anulowaniem zgłoszenia przez Operatora.
 3. Akceptacja zgłoszenia rezerwacyjnego odbywa się drogą elektroniczną, poprzez wysłanie przez operatora wiadomości na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 4. Akceptacja zgłoszenia rezerwacyjnego zawiera:
  1. Oznaczenie rezerwowanej nieruchomości;
  2. Okres dokonywanej rezerwacji oraz terminy przyjazdu i wyjazdu Klienta;
  3. Liczbę osób dorosłych oraz liczbę dzieci będących zakwaterowanymi w rezerwowanej nieruchomości;
  4. Wysokość opłaty czynszowej za pobyt we wskazanym terminie;
  5. Wysokość zaliczki na poczet zawarcia umowy najmu nieruchomości;
  6. Dane rachunku bankowego Operatora, przeznaczonego do wpłat zaliczek, o których mowa w lit. e niniejszego punktu.
  7. Termin, w jakim Klient powinien dokonać wpłaty zaliczki.
 5. Klient, który na wskazany przez siebie adres poczty elektronicznej nie otrzymał we wskazanym powyżej terminie potwierdzenia akceptacji rezerwacji, zobowiązany jest skontaktować się z Operatorem drogą telefoniczną.
 6. Brak kontaktu z Operatorem w terminie 2 dni roboczych powoduje anulację zgłoszenia rezerwacyjnego.
 7. W przypadku akceptacji zgłoszenia rezerwacyjnego przez Operatora, Klient zostaje powiadomiony o dalszych czynnościach wymaganych dla dokonania rezerwacji drogą korespondencyjną, na wskazany adres poczty elektronicznej.

§5. Rezerwacja

 1. Z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym operatora zaliczki, o której mowa w §4 pkt. 2 lit. e, Operator przesyła na wskazany adres poczty elektronicznej Klienta potwierdzenie dokonania rezerwacji określonej w zgłoszeniu rezerwacyjnym nieruchomości (zwane dalej Voucherem).
 2. Zaksięgowanie zaliczki, o której mowa w §4 pkt. 2 lit. e na rachunku bankowym Operatora traktowane jest jako zawarcie przez Klienta umowy rezerwacji wybranej nieruchomości określonej w zgłoszeniu rezerwacyjnym z Właścicielem wskazanej nieruchomości.
 3. Przesłany przez Operatora Klientowi Voucher, stanowi potwierdzenia zawarcia umowy wskazanej w punkcie poprzedzającym.
 4. Voucher zawiera:
  1. Podmiot rezerwujący nieruchomość;
  2. Podmiot wynajmujący nieruchomość;
  3. Szczegółowe informacje dotyczące zarezerwowanej nieruchomości;
  4. Okres najmu;
  5. Pozostałą do zapłaty kwotę, będącą uzupełnieniem ceny najmu nieruchomości;
  6. Dane teleadresowe obsługującego nieruchomość Rezydenta;
  7. Dodatkowe ustalenia Klienta z Operatorem, dotyczące realizacji umowy najmu;

§6. Obowiązki Klienta

 1. Klient jest zobowiązany skontaktować się ze wskazanym w Voucherze Rezydentem w celu ustalenia godziny przyjazdu i objęcia nieruchomości.
 2. Klient ma obowiązek przedstawić Rezydentowi otrzymany Voucher oraz dokument tożsamości, potwierdzający zawarte w Voucherze dane osobowe.
 3. W przypadku objęcia Vouchera w drodze cesji praw, cesjonariusz powinien przedstawić Rezydentowi zaakceptowane przez Operatora potwierdzenie cesji.

§7. Cesja praw

 1. W przypadku niemożności przybycia, Klient ma prawo przekazać prawa z posiadanego Vouchera podmiotowi trzeciemu.
 2. Cesja jest możliwa po uprzedniej akceptacji jej przez Operatora.
 3. O cesji praw cedent zawiadamia Operatora ze wskazaniem danych osobowych cesjonariusza.
 4. Operator systemu potwierdza dokonanie cesji praw z dokonanej przez cedenta rezerwacji poprzez wystawienie dokumentu akceptującego lub nowego Vouchera.
 5. W przypadku wystawienia nowego Vouchera zgodnie z podanymi danymi cesjonariusza, Voucher cedenta uważa się za nieważny.
 6. Powiadomienie o cesji praw z posiadanego Vouchera może odbyć się drogą telefoniczną na podany przez Operatora numer kontaktowy, znajdujący się w zakładce kontakt.

§8. Niemożność realizacji rezerwacji z winy Klienta

 1. W przypadku rezygnacji przez Klienta z dokonanej rezerwacji potwierdzonej otrzymanym Voucherem, Klient jest zobowiązany powiadomić Operatora o zaistniałym fakcie wskazanymi kanałami komunikacyjnymi.
 2. Anulacja rezerwacji odbywa się poprzez unieważnienie wystawionego Vouchera oraz zwrot pobranej przez Operatora zaliczki z zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego paragrafu.
 3. Operator zwraca Klientowi zaliczkę w wysokości:
  1. Pomniejszonej o 50,00 zł kosztów manipulacyjnych w przypadku anulacji rezerwacji w terminie nie krótszym niż na dwa miesiące przed datą rozpoczęcia najmu nieruchomości;
  2. Pomniejszonej o 100,00 zł kosztów manipulacyjnych w przypadku, gdy anulacja nastąpiła w terminie krótszym niż dwa miesiące przed datą rozpoczęcia najmu nieruchomości;
 4. Jeżeli anulacja rezerwacji nastąpiła w terminie krótszym, niż na miesiąc przed datą rozpoczęcia najmu nieruchomości, to Operator zatrzymuje pełną kwotę zaliczki.
 5. W sytuacji określonej w punkcie poprzedzającym zaliczka może zostać zwrócona Klientowi, po odjęciu 30%, nie mniej niż 100 zł opłaty manipulacyjnej, jeżeli zwolniona nieruchomość została wynajęta w tożsamym z anulowaną rezerwacją terminie oraz w tej samej cenie przez podmiot trzeci.
 6. W przypadku nieobjęcia przez Klienta zarezerwowanej nieruchomości w określonym w Voucherze terminie bez uprzedniego powiadomienia Operatora, rezerwacja podlega anulowania bez zwrotu pobranej zaliczki.

§9. Niemożność realizacji rezerwacji bez winy Klienta

 1. Jeżeli realizacja dokonanej rezerwacji w odniesieniu do wybranej przez Klienta nieruchomości staje się niemożliwa z winy Operatora, jest on zobowiązany wskazać Klientowi nieruchomość o standardzie porównywalnym lub wyższym do nieruchomości zarezerwowanej.
 2. Klient ma prawo przyjąć nową ofertę Operatora lub zerwać umowę rezerwacji za zwrotem uiszczonej zaliczki.
 3. W przypadku przyjęcia oferty przez Klienta, Operator wystawia nowy Voucher dotyczący zaproponowanej nieruchomości.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Zawarcie umowy rezerwacyjnej jest równoznaczne z zapoznaniem się z Ogólnymi Warunkami Rezerwacji przez Klienta oraz ich akceptację.
 2. Operator nie odpowiada za realizację ciążących na Kliencie i Właścicielu obowiązkach wynikających z zawartej między Stronami umowie najmu.
 3. Warunki najmu nieruchomości określonych w ofercie operatora określone są w opublikowanych Ogólnych Warunkach Najmu Apartamentów.
 4. Gdyby na skutek zmiany obowiązującego prawa, jakiekolwiek postanowienia OWR utraciły ważność, stały się nielegalne lub niewykonalne, pozostałe postanowienia nie będą naruszane w zakresie dozwolonym przez prawo.
 5. W sprawach nieuregulowanych w OWR znajdują zastosowanie odpowiednie regulacje Kodeksu Cywilnego
 6. Strony postanawiają rozwiązywać wszystkie, powstałe na gruncie OWR spory na drodze polubownej.
 7. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów z zakresu OWR jest Sąd Rejonowy, właściwy dla siedziby Operatora.
 8. Ogólne Warunki Rezerwacji wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.